You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Loading...

 • Informacja o egzaminie maturalnym 2023 - TUTAJ
 • Deklaracja dla ucznia i absolwenta - TUTAJ
 • Deklaracja maturalna od ucznia i absolwenta przyjmowana jest wyłącznie w wersji elektronicznej za pośrednictwem strony wyniki.edu.pl/login przy pomocy danych logowania otrzymanych wcześniej w szkole. Jeśli dane logowania zostały zagubione należy zgłosić się w sekretariacie III LO i złożyć wniosek na odpowiednim formularzu- „załącznik 5a” /dostępny w sekretariacie/ o wygenerowanie nowego dostępu
 • Harmonogram egzaminu maturalnego - TUTAJ
 • Informacja w sprawie dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu - TUTAJ
 • Informacja w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych - TUTAJ
  Termin dodatkowy
 1. 1. W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej lub części pisemnej w terminie głównym, dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (załącznik 6), może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w terminie dodatkowym (w czerwcu 2023 r.).
 2. 2. Wniosek, o którym mowa w pkt 3.9.1., absolwent lub jego rodzice składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, nie później niż w dniu, w którym odbywa się egzamin maturalny z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły uzupełnia ww. wniosek, wpisując w tabeli „Uwagi dyrektora szkoły” rodzaj dostosowania warunków/formy przeprowadzania egzaminu – jeżeli dotyczy. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi okręgowej komisji egzaminacyjnej nie później niż następnego dnia po otrzymaniu wniosku za pośrednictwem SIOEO. Wydrukowany i podpisany wniosek należy przesłać do OKE.
 3. 3. Dyrektor OKE rozpatruje wniosek w terminie 2 dni od dnia jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej jest ostateczne.
 4. 4. Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej na przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu w terminie dodatkowym, egzamin maturalny jest przeprowadzany:
  1. 1) w terminie określonym w komunikacie dyrektora CKE o harmonogramie, opublikowanym na stronie Centralnej Komisji Egzaminacyjnej (por. pkt 3.9.6. i 3.9.7.)
  2. 2) w miejscu wskazanym przez dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej; informację o miejscu przeprowadzenia części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego
  3. 3) w terminie dodatkowym dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ogłasza na stronie internetowej okręgowej komisji egzaminacyjnej w ostatnim tygodniu maja.
 5. 5. Absolwent może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w szkolnym harmonogramie przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego (w ramach harmonogramu określonego w komunikacie dyrektora CKE) po uzgodnieniu z przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego. Termin przystąpienia do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów wyznacza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
 6. 6. Część pisemna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach od 1 do 19 czerwca 2023 r.
 7. 7. Część ustna egzaminu maturalnego w terminie dodatkowym z języka polskiego, języków mniejszości narodowych, języka łemkowskiego, języka kaszubskiego i języków obcych nowożytnych odbędzie się w dniach od 5 do 7 czerwca 2023 r.